Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

piątek, 24 sierpnia 2012

Interdyscyplinarność po polsku

Emanuel Kulczycki:...czy można uzy­skać awans naukowy z innej nauki, niż ma się doktorat? Innymi słowy, czy można zro­bić habi­li­ta­cję np. z lite­ra­tu­ro­znaw­stwa (dzie­dzina nauk huma­ni­stycz­nych, obszar nauk huma­ni­stycz­nych), mając dok­to­rat z socjo­lo­gii (dzie­dzina nauk spo­łecz­nych, obszar nauk społecznych)?...Nie ma zna­cze­nia, z czego mamy dok­to­rat – bowiem nie to jest warun­kiem wsz­czę­cia postę­po­wa­nia. Waru­nek wsz­czę­cia okre­ślony jest w Usta­wie z dnia 14 marca 2003 r. o stop­niach nauko­wych i tytule nauko­wym oraz stop­niach i tytule w zakre­sie sztuki w arty­kule 11 i 16 (opi­sy­wa­nymi powyżej).

Ważne jest to, z czego mamy doro­bek. Gdyż na tej pod­sta­wie będzie toczyło się postę­po­wa­nie awan­sowe, decy­zja rady wydziału o pro­wa­dze­niu postę­po­wa­nia i wynik tego postę­po­wa­nia. Jak mamy doro­bek z lite­ra­tu­ro­znaw­stwa, to możemy robić habi­li­ta­cję wła­śnie z tego. Jeżeli ktoś chce potwier­dze­nia, można prze­szu­kać bazę Nauki Pol­skiej i zna­leźć takich inter­dy­scy­pli­nar­nych naukow­ców...A może w powyż­szym wywo­dzie wkradł się jakiś błąd – albo prak­tyka jest zgoła inna?
...WIĘCEJ

Brak komentarzy: