Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

niedziela, 8 grudnia 2013

Arogancja władz uczelni podczas konkursów na stanowiska akademickie w Polsce niszczy uczelnie i ludzi

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dn. 16.03.2011 Artykuł 118 a mówi iż zatrudnienie nauczyciela akademickiego dokonuje się na podstawie otwartego konkursu

Chociaż konkursy zaczęły być ogłaszane, czyli upublicznianie na stronie MNiSW, to sposób przeprowadzania tych konkursów w żaden sposób nie jest kontrolowany. Warunki konkursu określa statut uczelni. Często uczelnie na swoich stronach internetowych w ogóle nie zamieszczają statutów. Często, warunki przystąpienia do konkursu na stanowisko akademickie opisane w statucie uczelni są kuriozalne, pozwalające na podtrzymywanie nepotyzmu. 

 Przykładowo § 164 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego: 1.Na stanowisku asystenta może być zatrudniona wyłącznie osoba posiadająca stopień naukowy doktora i wykazująca predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, potwierdzone opinią opiekuna naukowego uwzględniającą w szczególności informacje o pracy doktorskiej. 2.W wyjątkowych przypadkach na stanowisku asystenta może być zatrudniona osoba nieposiadająca stopnia naukowego doktora, wykazująca predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, potwierdzone opinią opiekuna naukowego uwzględniającą w szczególności informacje o wyróżniającej się pracy magisterskiej lub uczestnictwie w studiach trzeciego stopnia. Statut UJ  

Jak wskazuje praktyka, wyjątkowych przypadków można namnożyć dowolną ilość... 

W jaki sposób były przeprowadzane konkursy na stanowiska akademickie w okresie: czerwiec 2011 - listopad 2013 badała ankieta przeznaczona dla osób ze stopniem doktora nauk. 

Anonimową ankietę zamieszczaną na różnych portalach podejmujących zagadnienia problemy nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce wypełniło 31 osób, których dorobek naukowy najczęściej (45%) mieścił w granicach  151 - 451 punktów wg list A i B MNiSW. Najczęściej, całkowity (sumaryczny) IF czasopism w których publikowali swoje prace wynosił do 20 (48,39% respondentów) lub 21 - 60 (48,39% respondentów). 

Co było przyczyną poszukiwania innej pracy: 

            

poszukiwanie pracy lepiej odpowiadającej kompetencjom
54,84%
brak satysfakcji finansowej w dotychczasowym miejscu
22,58
brak możliwości specjalistycznego rozwoju w dotychczasowym miejscu pracy
38,71
zły klimat społeczny środowiska
41,94
brak możliwości awansu zawodowego w obecnym miejscu pracy
35,48


Źródła informacji o konkursie: ze strony MNiSW
48,39%
ze strony portali EU
  
6,45
od swojego promotora/Rady Wydziału/dyrektora instytutu        
12,90
z innych źródeł
 
48,39 

Doświadczenie w przystępowaniu do konkursów na stanowisko akademickie  w okresie czerwiec 2011 - listopad 2013


jeden konkurs
35,48%
dwa
25,81
trzy
19,35
więcej niż trzy                                                                  
19,35

 

Ocena procedur konkursów:
Rada Wydziału była wysoce zainteresowana kandydaturą
  9,68%
Rada Wydziału potraktowała z dużą obojętnością kandydaturę
19,35
Odczuwanie wrogości ze strony osób zaangażowanych w procedury konkursowe
41,94
Odnoszenie wrażenia, że wyniki konkursu są fikcją, a kandydatura stoi jej na przeszkodzie
77,42

 

W jaki sposób Rady Wydziału informują kandydatów o wynikach konkursów: 
brak reakcji ze strony instytucji, która ogłosiła konkurs
61,29%
list informujący bez podania przyczyn
32,26
list informujący, że kandydatura została odrzucona ze względów formalnych
   
19,35
list informujący kto wygrał konkurs
12,90
list informujący o słabych i silnych stronach Twojej kandydatury 0,00Ewaluacja przyczyn braku sukcesu:

61,29% respondentów nie uważa, że brak habilitacji może być przyczyną porażki

87,10% respondentów uważa, że w konkursy promują osoby ze środowiska uczelni,
 co potwierdza 58,06% respondentów iż zatrudniani są świeżo wydoktoryzowani z danej uczelni

54,84% respondentów podała, że najczęściej o wyniku konkursu decyduje profesor,
który organizuje za pieniądze uczelni swój warsztat badawczy

Sugestie respondentów co należałoby zmienić w procedurach konkursowych (podane są tylko konkretne rozwiązania, zbyt ogólnikowe - zostały pominięte)

 

 • wprowadzenie transparentności konkursów:
  • te same pytania i te same wymagania dla kandydatów
  • tworzenie rankingu kandydatów według zdobytych punktów za dorobek naukowy, doświadczenie zawodowe(dydaktyczne, badawcze), umiejętności dodatkowe (języki obce, znajomość specjalistycznych programów komputerowych przydatnych w pracy naukowej)
  • wprowadzić konieczność publicznego przedstawiania wszystkich kandydatów oraz wyniku konkursu 
  • upublicznienie wszystkich dokumentów i większą kontrolę ze strony ministerstwa
  • wprowadzić audyt zewnętrzny procedur konkursowych sprawdzający zgodność potrzeby tego stanowiska na uczelni
  •   uściślić i ujednolicić formalną stronę procedury konkursu- np. wymóg podpisu kandydata na protokole konkursowym,czasu ogłaszania konkursów, konieczność poinformowania ministerstwa o liczbie kandydatów, ich dorobku i wyniku konkursu z uzasadnieniem, możliwość odwołania się kandydata do niezależnego organu, podanie do publicznej wiadomości dorobków dającą możliwość wzajemnego porównania i poznania się kandydatów, podanie do publicznej wiadomości uzasadnienia wyboru
  •  jawność obrad, kontrola procesu decyzyjnego
  •  wprowadzenie niezależnego obserwatora z MNiSW
 • warunki konkursów powinni opracowywać niezależni eksperci - na podstawie zgłoszonych i uzasadnionych potrzeb jednostek organizacyjnych uczelni; obecnie w warunkach konkursu znajdują się takie, które wynikają z charakterystyki upatrzonego kandydata
  • znieść obowiązek zyskiwania poręczeń napisanych przez samodzielnych pracowników naukowych
  • zakaz zatrudniania osób spokrewnionych z kadrą kierowniczą wydziału
  • zakaz wskazywania cech kandydata, które może spełnić tylko jeden, upatrzony  przez rozpisującego konkurs kandydat. Cechy jak np. doświadczenie w pracy w urzędzie, powinny mieć znaczenie jedynie dla stanowisk związanych z realizacją konkretnego projektu badawczego, a nie dla zatrudnienia na stanowisku akademickim
 • inne:
  • rozmawiać z kandydatami, nie tylko liczyć, co w tabelkach, i czy ilość zdjęć wymaganych w ogłoszeniu się zgadza
  • konieczność kilku lat pracy poza uczelnią w przemyśle
  • oddzielić kanclerzy od spraw akademickich
  • znieść wymóg habilitacji
  • wymusić mobilność kadry
  • zrezygnować z kryterium doświadczenia zawodowego na uczelni wyższej na stanowisko adiunkta ( bariera formalna dla osób po studiach doktoranckich i z doświadczeniem zawodowym poza uczelnią)

Dziękujemy Państwu za wypełnienie ankiety. Jej wyniki pokazują w jak zuchwały, impertynencki sposób, traktowani są ambitni, posiadający istotny dorobek naukowy, kandydaci na stanowiska akademickie - przez władze różnych uczelni. Wyniki ankiety pokazują wyraźnie, że wdrożone ustawy reformy szkolnictwa wyższego w żaden sposób nie przełożyły się na zmianę postaw akademickich decydentów

Najwłaściwszym podsumowaniem wyników tej ankiety dają odpowiedzi na pytanie:

Jeśli znasz osoby, które w okresie czerwiec 2011 - listopad 2013 przystępowały do konkursu na stanowisko akademickie, odpowiedz ile z nich wygrało konkurs jedynie dzięki swojemu dorobkowi naukowemu: 


 
0
 
80,65%
1
 
9,68
2   0,00
3
 
6,45
4   0,00
5 i więcej
 
3,23

Czy potrzebne są jakiekolwiek komentarze?
Brak komentarzy: