Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

czwartek, 2 grudnia 2010

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży /nr 221/

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, obradująca pod przewodnictwem posła Andrzeja Smirnowa (PO), przewodniczącego Komisji, przeprowadziła 09-11-2010 wysłuchanie publiczne dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3391).

W posiedzeniu udział wzięli:
Witold Jurek i Zbigniew Marciniak podsekretarze stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz ze współpracownikami, Wiktor Jędrzejec dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz ze współpracownikami, Katarzyna Chmielewska zastępca dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia, Ewa Trojanowska dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego w Ministerstwie Obrony Narodowej, Iwona Bartólewska radca ministra i Krystyna Sobieska-Czesnar główny specjalista w Departamencie Transportu Morskiego i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Infrastruktury, Wojciech Dobrowolski starszy specjalista w Departamencie Kształcenia Ogólnego i Wychowania w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Łukasz Róg główny specjalista kontroli państwowej w Departamencie Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego w Najwyższej Izbie Kontroli, Danuta Wojciechowska dyrektor Biura Prawnego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Leszek Rafalski przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych wraz ze współpracownikami, Ryszard Dąbrowa rektor-komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej wraz ze współpracownikami, Józef Garbarczyk rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, Józef Szabłowski rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Tadeusz Szmidtka rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem, Henryk Skorowski rektor i Dorota Kielak prorektor do spraw kształcenia oraz Marek Lepa kanclerz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Jacek Przybylski prorektor do spraw rozwoju Politechniki Częstochowskiej, Stanisław Mocek prorektor do spraw dydaktycznych Collegium Civitas, Teresa Bieniek kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, Karol Modzelewski wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, Jarosław Majewski dziekan Wydziału Prawa i Administracji UKSW, Ryszard Hayn dziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych, Maria Lewicka kierownik Katedry Psychologii Społecznej i Tytus Sosnowski kierownik pracowni psychofizjologii w Katedrze Psychologii Różnic Indywidualnych Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Stefan Jackowski profesor zwyczajny w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego, Krzysztof Nowicki kierownik Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Jan Przybyłowski kierownik Katedry Teologii Pastoralnej Fundamentalnej Wydziału Teologicznego UKSW, Ireneusz Białecki dyrektor Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego UW, Danuta Wolfram-Romanowska starszy wykładowca w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Piotr Romaniuk wykładowca w Kolegium Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Stanisław Różycki wiceprezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego, Janina Owczarek prezes Krajowego Zarządu Związku Zawodowego Pracowników PAN, Anna Rutz koordynator do spraw osób niepełnosprawnych Parlamentu Samorządu Studentów UAM, Anna Żebrak dyrektor do spraw public relations Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego oraz osoby zgłoszone do udziału w wysłuchaniu publicznym.

W posiedzeniu wziął udział lobbysta Mariusz Odziemczyk z Viewpoint Group.
W posiedzeniu udział wzięli pracownicy Kancelarii Sejmu: Elżbieta Wojciechowska, Ewa Muszyńska-Jabłońska i Paweł Witecki – z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych.

Mówcy:
Sekretarz Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Osman Achmatowicz
Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Krystyna Andrzejewska
Przewodniczący Parlamentu Studentów RP Bartłomiej Banaszak
Członek Rady Krajowej Sekcji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” PAN Mieczysława Sławomira Boguś
Pracownik Zakładu Inżynierii i Aparatury Chemicznej Politechniki Poznańskiej, prezes Rady Zakładowej ZNP PP Jerzy Borowski
Przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich Katarzyna Chałasińska-Macukow
Autor książki „Matematyka dla humanistów, dyslektyków i... innych przypadków beznadziejnych” Krzysztof Cywiński
Dyrektor do spraw współpracy akademickiej Centrum Rozwoju Szkół Wyższych Towarzystwa Edukacji Bankowej SA – Akademii Arkadiusz Paweł Doczyk
Wiceprezes zarządu Radomskiego Oddziału Regionalnego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej Arkadiusz Durasiewicz
Pracownik Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” PŚ Tadeusz Giza
Pracownik Zakładu Nauk Ekonomicznych Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej Bartosz Godziszewski
Dyrektor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Opolskiego, przewodniczący Komitetu Nauk Filozoficznych PAN Adam Grobler
Kierownik Pracowni Analizy Ekonomicznej i Planowania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, członek prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego Nikodem Grzenkowicz
Pracownik Zakładu Historii Myśli i Ruchów Społecznych Instytutu Nauk Politycznych UW, członek Rady Zakładowej ZNP UW Filip Ilkowski
Pracownik Katedry Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, członek Grupy Inicjatywnej Forum Integracyjne „Academicus Poloniae” Andrzej Jajszczyk
Prorektor Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Jana Benedykta Solfy w Żarach, kierownik Zakładu Historii Wychowania Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM Wiesław Jamrożek
Sekretarz naukowy Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM Piotr Juchacz
Pracownik Katedry Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Stanisław Mariusz Karpiński
Pracownik Katedry Zarządzania i Informatyki Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej, zastępca przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” PŚ Henryk Kasprzyk
Przedstawiciel Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” Andrzej Kiebała
Kierownik Zakładu Diagnostyki Izotopowej i Radiofarmaceutyków Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, członek Rady Naukowej Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego Aleksandra Kochańska-Dziurowicz
Pracownik Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, członek Inicjatywy Obywatelskiej Instytutów PAN Michał Kokowski
Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych Andrzej Kolasa
Pracownik Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej, sekretarz rady Regionalnej Sekcji Nauki Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” Andrzej Kossuth
Pracownik Katedry Psychologii Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi Ewa Kostarczyk
Prorektor do spraw kształcenia UAM Krzysztof Krasowski
Wiceprzewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów Jacek Lewicki
Przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego Józef Lubacz
Dyrektor Instytutu Prawa Publicznego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, były członek zarządu Krakowskiego Towarzystwa Edukacyjnego Sp. z o.o. Zbigniew Maciąg
Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” Edward Malec
Rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Jerzy Malec
Kierownik Zakładu Biologii Stresu Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN Zbigniew Miszalski
Rektor Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie Daria Lipińska Nałęcz
Prezydent Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University Krzysztof Pawłowski
Rzecznik Praw Studenta Robert Pawłowski
Wicekanclerz Wyższej Szkoły Medycznej Legnickiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Legnicy Aleksander Pękała
Pracownik Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej, członek prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” PW Andrzej Pfitzner
Prezes zarządu Instytutu Wiedzy i Innowacji, członek Rady Młodych Naukowców Krzysztof Piech
Pracownik Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej, wiceprzewodniczący rady Regionalnej Sekcji Nauki Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” Wojciech Pillich
Studentka Instytutu Pedagogiki UŚ Aleksandra Podhajska
Prezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP Janusz Rak
Studentka Instytutu Pedagogiki UŚ Katarzyna Raske
Przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej Marek Rocki
Kierownik Samodzielnego Zakładu Badań nad Szkolnictwem Wyższym przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Andrzej Rozmus
Członek Zarządu Głównego ZNP Stanisław Różycki
Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” AGH Maria Sapor
Pracownik Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, przewodniczący Komisji do spraw przekształceń jednostek naukowych Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” Kazimierz Siciński
Zastępca prezesa zarządu ZNP w Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Jan Sikorski
Przewodniczący poseł Andrzej Smirnow /PO/
Adiunkt w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego, członek prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UW Julian Srebrny
Pracownik Instytutu Podstaw Informatyki PAN, członek Inicjatywy Obywatelskiej Instytutów PAN Marian Srebrny
Członek zarządu Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisibile Agata Stasik
Pracownik Zakładu Metod Obliczeniowych w Mechanice Politechniki Krakowskiej, członek Forum Integracyjnego „Academicus Poloniae” Małgorzata Stojek
Pracownik Katedry Fizjologii Zwierząt Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, pracownik Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN Artur Świergiel
Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich Waldemar Tłokiński
Dziekan Wydziału Mechatroniki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Radosław Trębiński
Wiceprezes Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego Aleksander Waszkielewicz
Prezes zarządu Niezależnego Forum Akademickiego Józef Wieczorek
Pracownik Zakładu Polityki Oświatowej i Socjologii Wychowania Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członek prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP Leszek Wieczorek
Pracownik Wydziału Administracji Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku Marek Wołyniak
Współpracownik miesięcznika „Forum Akademickie” Marek Wroński
Pracownik Katedry Zarządzania Jakością Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przedstawiciel Rady Zakładowej ZNP w Senackiej Komisji do spraw Studiów UP Jan Zabielski
Pracownik Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Politechniki Częstochowskiej, przewodniczący Komisji do spraw młodej kadry przy oddziale Naczelnej Organizacji Technicznej w Częstochowie Andrzej Zaborski