Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

poniedziałek, 23 lipca 2012

Reforma nauki i szkolnictwa wyższego - warunki

Emanuel Kulczycki:...Naj­więk­szym zanie­cha­niem był brak jasnej poli­tyki infor­ma­cyj­nej. Redak­cja, która chciała uzy­skać punk­to­wa­nie, musiała zło­żyć ankietę. W pierw­szym ter­mi­nie uczy­niła to nie­spełna połowa z nich. Dla­tego dano dodat­kowe dwa tygo­dnie, dzięki czemu udało się zło­żyć 2115 ankiet. Acz­kol­wiek nagle w kwiet­niu i maju liczba ta zaczęła rosnąć – dodano 19 doku­men­tów trzy mie­siące po zamknię­ciu apli­ko­wa­nia. Co na to ministerstwo?

Na ofi­cjalne zapy­ta­nie odpo­wie­działo: „Gene­ra­tor został udo­stęp­niony wyłącz­nie tym cza­so­pi­smom, które z uza­sad­nio­nej przy­czyny nie mogły zło­żyć ankiety w ter­mi­nie”. Tylko, że według wyli­czeń dr Anety Dra­bek ankiet nie zło­żyło ponad 200 cza­so­pism. Co wię­cej, nigdzie nie poin­for­mo­wano o moż­li­wo­ści warun­ko­wego zło­że­nia, ani o tym, że takie coś miało miej­sce. A wykazu jak nie było, tak nie ma
.... WIĘCEJ

Brak komentarzy: