Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

czwartek, 21 czerwca 2012

Zapy­ta­nia ofer­towe, np. Wyż­szej Szkoły Ban­kowej w Gdań­sku

Szkoły wyższe poszukują trenerów!

Przykładowo: Wyż­sza Szkoła Ban­kowa w Gdań­sku w ramach pro­jektu „Pomor­ski Port Edu­ka­cji i Prak­tyki – Pro­gram Roz­woju Wyż­szej Szkoły Ban­ko­wej w Gdań­sku” poszu­kuje tre­nera do szko­le­nia kadry dydak­tycz­nej, aby ta mogła szko­lić wybit­nych stu­den­tów z efek­tyw­nego przy­go­to­wa­nia do pisa­nia arty­ku­łów i publi­ka­cji nauko­wych...WIĘCEJ

Jeśli kadra dydaktyczna WSB w Gdańsku nie istnieje TUTAJ to przeciętny trener z tytułem licencjata lub magistra stanie się guru uczelni!

Brak komentarzy: