Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

wtorek, 10 czerwca 2014

Siedem konkretnych pytań Obywateli Nauki do Centralnej Komisji ds Stopni i Tytułów Naukowych


1. Jak członkowie Centralnej Komisji oceniają zmiany w poziomie doktoratów i habilitacji wynikłe z wprowadzenia nowelizacji przepisów w roku 2011?
 2. Jak członkowie Centralnej Komisji oceniają obowiązujące od niedawna nowe kryteria nadawania tytułu naukowego profesora?
 3. Czy Centralna Komisja dostrzega proceduralny problem związany z praktyką powoływania recenzentów w przewodach habilitacyjnych, polegający na tym, że jednostki oraz sekcje CK wybierają recenzentów, do których trafia dokumentacja, bez uprzedniego upewnienia się, czy wskazana osoba przyjmie funkcję recenzenta?
 4. Jak Centralna Komisja tłumaczy przeciąganie się procedury habilitacyjnej, której trwanie normuje art. 18a ustawy?
5. Czy Centralna Komisja monitoruje przestrzeganie przez jednostki podstawowe przepisu
art. 13 pkt 7 oraz art. 18a pkt 12 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniu i tytule w zakresie sztuki, w którym nałożona jest na jednostki oraz uczelnie obowiązek publikacji wersji elektronicznej streszczenia i recenzji rozpraw doktorskich oraz dokumentacji przewodu habilitacyjnego?
6. Z jakiej przyczyny Centralna Komisja zaniechała (lub robi to wybiórczo) publikacji materiałów przewodów habilitacyjnych na swojej stronie internetowej?
7. Czy członkowie CK zdają sobie sprawę, że obecna strona internetowa CK (http://www.ck.gov.pl/) nie zawiera odsyłacza do Biuletynu Informacji Publicznej, o którym mówi ustawa w art. 13 pkt. 8 oraz rozporządzenie ministra z 22 września 2011 r. art. 20 pkt 3?
Zawartość strony internetowej – głównego przecież obecnie narzędzia komunikacji – wzbudza więcej jeszcze wątpliwości. Brak tam choćby informacji o aktualnym składzie prezydium CK czy informacji w dziale „Wykaz dziedzin i dyscyplin”. Znajduje się tam też nieaktualny już tekst ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym.
Więcej: Obywatele Nauki

Brak komentarzy: