Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

poniedziałek, 26 maja 2014

Inteligencka oraz intelektualna Platforma Obywatelska wygrała w więzieniach!

Służ­ba Wię­zien­na po­in­for­mo­wa­ła, że w więzieniach gło­so­wa­ło 24031 z 78085 osa­dzo­nych., a fre­kwen­cja w za­kła­dach kar­nych była wyż­sza, niż nor­mal­nie, bo wy­nio­sła 30,8 %:...W okrę­gach wy­bor­czych utwo­rzo­nych w za­kła­dach kar­nych i aresz­tach śled­czych eu­ro­wy­bo­ry wy­gra­ła PO przed ko­ali­cją Eu­ro­pa Plus Twój Ruch, Nową Pra­wi­cą, PiS i SLD; tylko te par­tie prze­kro­czy­ły próg wy­bor­czy... Poniżej dane od rzecz­ni­ka wię­zien­nic­twa ppłk. Ja­ro­sła­wa Góry:

PO 34,9%.
Eu­ro­pa Plus Twój Ruch 18,6%
Nowa Pra­wi­ca 6,5 %
PiS - 6,4%
SLD-UP 5,5%.

Ja­nu­sz Kor­win-Mik­ke­:...Jego Eks­ce­len­cja Do­nald Tusk po­wie­dział, że liczy na to, że po­sło­wie będą dzia­ła­li razem. To nie­moż­li­we. Pan Pre­mier nie wie, jak dzia­ła Par­la­ment Eu­ro­pej­ski. On dzia­ła na za­sa­dzie po­dzia­łów ide­owych, nie na­ro­do­wych. Nie można utwo­rzyć frak­cji pol­skiej. Nie bar­dzo wia­do­mo też, o jakie in­te­re­sy mie­li­by­śmy wal­czyć...Cie­szę się, że w Eu­ro­pie Środ­ko­wej po­wstał pra­wi­co­wy blok an­ty­unij­ny...
Janusza Korwin-Mikkego
PO 34,9 proc.
Europa Plus Twój Ruch 18,6 proc.
Nowa Prawica 6,5 proc.
PiS - 6,4 proc.
SLD-UP 5,5 proc.
Solidarna Polska 3,8 proc.
Ruch Narodowy - 3,4 proc.
PSL - 3,3 proc.
Polska Razem 2,4 proc.
Zieloni 0,7 proc.
Demokracja Bezpośrednia 0,4 proc.

Po­sło­wie, któ­rym udało się wy­wal­czyć man­dat w Bruk­se­li wpusz­czą na swoje miej­sce kil­ka­na­ście 
no­wych osób. Bar­ba­rę Ku­dryc­ką ma za­stą­pić Alek­san­der Sosna.

Więcej: Wybory do Europarlamentu
głosowało 24031 z 78085 osadzonych. To co oznacza, że frekwencja w zakładach karnych była wyższa, niż normalnie, bo wyniosła 30,8 proc. –  W okręgach wyborczych utworzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych eurowybory wygrała PO przed koalicją Europa Plus Twój Ruch, Nową Prawicą, PiS i SLD; tylko te partie przekroczyły próg wyborczy – poinformowała Służba Więzienna na łamach portalu niezależna.pl.
głosowało 24031 z 78085 osadzonych. To co oznacza, że frekwencja w zakładach karnych była wyższa, niż normalnie, bo wyniosła 30,8 proc. –  W okręgach wyborczych utworzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych eurowybory wygrała PO przed koalicją Europa Plus Twój Ruch, Nową Prawicą, PiS i SLD; tylko te partie przekroczyły próg wyborczy – poinformowała Służba Więzienna na łamach portalu niezależna.pl.
głosowało 24031 z 78085 osadzonych. To co oznacza, że frekwencja w zakładach karnych była wyższa, niż normalnie, bo wyniosła 30,8 proc. –  W okręgach wyborczych utworzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych eurowybory wygrała PO przed koalicją Europa Plus Twój Ruch, Nową Prawicą, PiS i SLD; tylko te partie przekroczyły próg wyborczy – poinformowała Służba Więzienna na łamach portalu niezależna.pl.

Brak komentarzy: