Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

czwartek, 1 maja 2014

Spod urzędowego uśmiechu nominowanej gwiazdy resortu Leny Kolarskiej-Bobińskiej wyziera sztuczność spowodowana jej niewiedzą kto w naszym kraju reprezentuje światowy poziom w tej dziedzinie

Na te­re­nie Bał­tyc­kie­go Kam­pu­su UG w Gdań­sku Oli­wie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  wmurowała akt erekcyjny pod budowę jednego z naj­no­wo­cze­śniej­szych gma­chów na­uko­wo-dy­dak­tycz­nych w Pol­sce: Instytutu Biotechnologii UG, który bę­dzie wcho­dził w skład Mię­dzy­uczel­nia­ne­go Wy­dzia­łu Bio­tech­no­lo­gii UG i GUMed.

Więcej: onet

Brak komentarzy: