Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

piątek, 14 czerwca 2013

UAM w Poznaniu pracuje nad nowoczesnym modelem zarządzania uczelnią

Rektor UAM, prof. dr hab. Bronisław Marciniak udostępnił wyniki badania oceny kultury organizacyjnej uczelni, przygotowane przez pracowników Instytutu Socjologii UAM:

1. stan pożądany przez pracowników jest zasadniczo odwrotnością stanu uznawanego za istniejący obecnie;
2. pracownicy oczekują… w Uczelni więcej cech „adhokracji” (elastycznoś›ci i innowacyjnoś›ci) oraz „klanu” (wspólnoty akademickiej, dobra wspólnego, faktycznej, a nie biurokratycznie rozumianej demokracji);
3. pracownicy oczekują… mniej „hierarchii” (dystansów, biurokracji
i formalnych procedur) oraz „rynku” (rywalizacji, konkurencji, formalnej efektywnoś›ci);
4. panuje zasadnicza zgodność‡ opinii pracowników UAM w ocenie kultury organizacyjnej na UAM bez względu na rodzaj pracy, staż, stanowisko i jednostkę respondenta (różnice między opiniami poszczególnych kategorii na ogół nie przekraczają… 2-3 punktów).


Raport szczegółowy w Biurze Rektora UAM.

Kolejnym etapem będą pogłębione badania jakościowe osób peł‚niących kierownicze funkcje w jednostkach organizacyjnych UAM.
Celem projektu diagnozy obecnego stanu kultury organizacyjnej UAM oraz określenia, jakie zmiany tej kultury są pożądane oraz możliwe do przeprowadzenia, jest dostosowanie modelu zarządzania UAM… zarówno do oczekiwań pracowników„, jak też zmieniających się warunków zewnętrznych.


Brak komentarzy: