Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

piątek, 25 lipca 2014

Nawet podsłuchani i skompromitowani tajni współpracownicy SB mają się w Polsce świetnie finansowo i czują bezpiecznie - w przeciwieństwie do polskich obywateli...Czy to właściwa atmosfera do innowacyjnych działań twórczych i rozwoju nauki?

Poseł Antoni Macierewicz - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2014 r. 17, 18 i 19 punkt porządku dziennego, czyli:

  17. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2013 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium (druki nr 2445, 2495 i 2601).
  18. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o przedstawionej przez prezesa Rady Ministrów ˝Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2013 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego˝ (druki nr 2447 i 2524).
  19. Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2013 roku (druk nr 2419) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych (druk nr 2519).

Poseł Antoni Macierewicz:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Panie Prezesie! Wysoka Rado!
    (Głos z sali: Czas.)
    Mam następujące pytanie. Pan prezes Belka wziął udział w zmowie przeciwko systemowi politycznemu Rzeczypospolitej Polskiej. Można by rzec, że konspirował wraz z ministrem spraw wewnętrznych na szkodę państwa polskiego, w szczególności na szkodę tego fundamentu państwa, jakim są wolne wybory, przeciwko partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość.
    Chciałbym się dowiedzieć, czy pan prezes powiadomił prokuraturę, że takie przestępstwo jest przygotowywane. Czy może pan prezes powiadomił prezesa Prawa i Sprawiedliwości o takim zagrożeniu systemu politycznego państwa? Drugie pytanie jest z tym związane. Ta rozmowa odbywała się w bardzo szczególnych warunkach. Dwóch z panów: pan prezes i pan minister Cytrycki jesteście osobami uważanymi w dokumentach Instytutu Pamięci Narodowej za tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa. (Poruszenie na sali)
    (Poseł Renata Zaremba: To jest pytanie? Co za insynuacje.)
    Rozmawialiście w tej sprawie z ministrem spraw wewnętrznych, co do którego mogliście domniemywać, że ma pełną wiedzę na temat waszej przeszłości. Czy to wam pomagało w tej operacji? Czy też (Dzwonek) uważa pan, że było to przeszkodą? Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Więcej: TUTAJ

Brak komentarzy: