Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

poniedziałek, 8 kwietnia 2013

Fikcyjne konkursy na stanowiska akademickie w statutach uczelni

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dn. 16.03.2011 Artykuł 118 a mówi iż zatrudnienie nauczyciela akademickiego dokonuje się na podstawie otwartego konkursu. Warunki konkursu określa statut uczelni. Chociaż konkursy zaczęły być ogłaszane, czyli upublicznianie na stronieMniSW, to sposób przeprowadzania tych konkursów w żaden sposób nie jest kontrolowany.

Wiele uczelni publicznych nie zamieszcza statutu uczelni na swoich stronach internetowych.

Czołowe polskie uczelnie zamieszczają statuty, których treść jest kuriozalna, w żaden sposób nie odpowiadająca Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dn. 16.03.2011, której głównym założeniem była likwidacja nepotyzmu oraz wprowadzenie otwartych i rzetelnych konkursów na stanowiska akademickie.

 Uniwersytet Jagielloński - czołowa uczelnia w Polsce, wśród uczelni na świecie w czwartej setce:
  
§ 164 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego
1.Na stanowisku asystenta może być zatrudniona wyłącznie osoba posiadająca stopień naukowy doktora i wykazująca predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, potwierdzone opinią opiekuna naukowego uwzględniającą w szczególności informacje o pracy doktorskiej.

2.W wyjątkowych przypadkach na stanowisku asystenta może być zatrudniona
osoba nieposiadająca stopnia naukowego doktora, wykazująca predyspozycje do
pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, potwierdzone opinią opiekuna
naukowego uwzględniającą w szczególności informacje o wyróżniającej się pracy
magisterskiej lub uczestnictwie w studiach trzeciego stopnia.

3.W wyjątkowych przypadkach na stanowisku asystenta może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł zawodowy lekarza lub lekarza dentysty wykazująca predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, potwierdzone opinią opiekuna naukowego uwzględniającą w szczególności informacje o wyróżniającej
się aktywności naukowej i zawodowe. Źródło:  Statut UJ

Na Uniwersytecie Warszawskim statut został obwieszczony nr 3 Rektora UW z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu Warszawskiego

W § 92 tegoż statutu w punkcie 2 czytamy, że pracownika który nabył uprawnienia emerytalne można zatrudnić ponownie na tym samym stanowisku bez postępowania konkursowego Źródło: strona 46, Statut UW


Pytanie: kto powinien kontrolować uczelnie? 
MNiSW, które dało uczelniom autonomię, czy NIK? 

Brak komentarzy: