Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

piątek, 5 kwietnia 2013

Raport NIK o naruszeniach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli:...Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego naruszył zasadę jawności gospodarowania środkami publicznymi. Udzielał zewnętrznym podmiotom dofinansowania na zrealizowanie konkretnych zadań poprzez zwiększenie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury. Tymczasem środki z takiej dotacji - tak jak określa to ustawa o finansach publicznych - powinny być przeznaczane na pokrycie bieżącej działalności dotowanej instytucji. Minister stosował taki mechanizm bez podania do publicznej wiadomości zasad i warunków udzielania dofinansowania. Spowodowało to, że powstała grupa podmiotów, których wnioski nie przechodziły całej określonej przepisami procedury ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Praktyka ta uniemożliwiała również wskazanie podmiotów spoza sektora finansów publicznych, którym została udzielona dotacja lub dofinansowanie. Skutkowało to naruszeniem zasady jawności gospodarowania środkami publicznymi. W dodatku Minister, udzielając dotacji podmiotowej zamiast celowej, pozbawiał się de facto kontroli nad wykonaniem zadania przez podmiot zewnętrzny.
NIK stwierdziła także, że Minister powierzał państwowym instytucjom kultury wykonywanie zadań wykraczających poza ich statutowo określone cele i działania. Dotyczyło to m.in. zlecenia ekspertyz dotyczących oceny merytorycznej wniosków nadesłanych do Programów Ministra, opłacania honorariów ekspertów oceniających wnioski w Programach Ministra oraz przygotowania logotypu i hasła kampanii promującej przechodzenie z nadawania analogowego na cyfrowe w telewizji naziemnej...
Więcej: NIK

Brak komentarzy: