Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

poniedziałek, 6 maja 2013

Niejawne audyty uczelni publicznych kwestionowane przez RPO

Irena Lipowicz, RPO złożyła wniosek do Trybunału kwestionujący art. 284 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.  Z ustawy wynika, że dokumenty wytworzone przez audytora wewnętrznego w trakcie prowadzenia audytu nie są informacją publiczną, a obywatele mogą mieć jedynie dostęp do planu audytu i sprawozdania z wykonania tego planu. Zatem w/w przepis ustanawia nieproporcjonalne ograniczenie konstytucyjnego prawa do informacji publicznej oraz prowadzi do naruszenia istoty prawa do informacji.
I. Lipowicz we wniosku do Trybunału:... możliwość skontrolowania treści sprawozdania z przeprowadzonego audytu może wpłynąć pozytywnie na audytora, który mając świadomość jawności tworzonych dokumentów dołoży w trakcie realizowanych zadań jeszcze większej staranności i rzetelności...

Wniosek RPO dotyczy audytów wewnętrznych przeprowadzanych w: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstwach, urzędach wojewódzkich, izbach celnych, izbach skarbowych, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowym Funduszu Zdrowia, w państwowych jednostkach budżetowych, uczelniach publicznych, samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, agencjach wykonawczych, państwowych funduszach celowych oraz jednostkach samorządu terytorialnego.
Więcej: prawo.rp

Brak komentarzy: