Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

wtorek, 23 lipca 2013

Pedagog pod rękę z humanistą wypozycjonują polską naukę na czołowe miejsca w lidze światowej

Pedagog to specjalista wychowania oraz kształcenia mający na uwadze prawidłowy rozwój człowieka.

Na uwagę zasługuje cel i obszar aktualnych poczynań polskich pedagogów, o wysokiej pozycji w hierarchii akademickiej

Na blogu pedagog profesor Śliwerski opisuje inicjatywę Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk dotyczącą włączenia PEDAGOGIKI jako dyscypliny naukowej do dziedziny nauk humanistycznych przy równoczesnym pozostawieniu jej w naukach społecznych.

Naukowców zainteresuje z pewnością, dlaczego pedagodzy nie chcą zostać włączeni w  obszar nauk przyrodniczych,  które dają podwaliny wiedzy zarówno o funkcjonowaniu organizmów żywych jak też mechanizmach procesów uczenia się?

Ambitny prof. Śliwerski pisze wspaniałą polszczyzną, zastępując hasło  interdyscyplinarność pojęciami stosowanymi raczej przez polskie komitety nauk na wysokim szczeblu, niż przez międzynarodową społeczność naukowców : ... pedagogika w standardach kształcenia jest kierunkiem międzyobszarowym i międzydziedzinowym nauk humanistycznych i społecznych. Zintegrowanie jej także w zakresie awansów naukowych dobrze posłuży rozwojowi jej subdyscyplin, które mają charakter podstawowy...

Przyczyna jednak jest trywialna. Opisana jest w innym miejscu na wspomnianym blogu:... oczywiste jest, że jak wśród członków PAN jest 7 psychologów, to będą głosować nie na pedagoga, tylko na kolejnego kandydata z psychologii, zgodnie z zasadą "bliższa ciału koszula". Nie ma w tym niczego nagannego, a wprost odwrotnie, potwierdza to jedynie, że zasady wyborów członków korespondentów do PAN są zaprzeczeniem zasad demokracji, bowiem te powinny gwarantować dostęp do tego gremium kandydatów z tzw. mniejszościowych dyscyplin naukowych. PAN ma prawo "uniemożliwiać dostęp" do swoich struktur przez przedstawicieli tych dyscyplin, bo przecież sam fakt wyrażenia zgody na to, by kandydowali z demokracją nie ma nic wspólnego....Więcej: pedagog

Walkę na indeksy Hirscha pedagog może wygrać jedynie z humanistą.

Zadziwiające jest jednak, że minister Barbara Kudrycka traci czas na zajmowanie się tą inicjatywą: ...
Postulowane zmiany obejmują zarówno przeniesienie poszczególnych dyscyplin do innych dziedzin nauki, utworzenia nowych dyscyplin naukowych, jak i umieszczenia poszczególnych dyscyplin naukowych w więcej niż jednej dziedzinie nauki.

Trwa proces ich wnikliwej analizy, proponowana w Uchwale zmiana wymaga także - wynikającego z art. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) - uzyskiwania opinii Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów w zakresie przedstawionego rozwiązania.

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia uprzejmie informuję, że niezwłocznie po zakończeniu procesu analitycznego i otrzymaniu opinii CK podjęte zostaną działania zmierzające do wprowadzenia stosownych zmian w ww. wykazie....
Więcej: pedagogCzy pedagogów powinny w ogóle zajmować awanse, indeksy Hirscha i szumne propozycje zmian?

W krajach anglosaskich pedagogiki nie wymienia się w obszarze ani nauk społecznych, ani tym bardziej humanistycznych. Ten obszar interdyscyplinarnej wiedzy nie stanowi dyscypliny sensu stricte naukowej, jest  pojmowany jako zawód w obszarze edukacji.Brak komentarzy: