Aktualności

Narodowe Centrum Nauki

wtorek, 15 maja 2012

Czym zajmują się Komitety Ewaluacji Jednostek Naukowych?

Okazuje się, że Euro­pean Refe­rence Index for the Humanities (ERIH) nie będzie aktualizowany. Według Emanuela Kulczyckiego oznacza to, że:...Jeżeli jakieś cza­so­pi­smo znaj­duje się w listach zak­tu­ali­zo­wa­nych w 2011 roku, to już stam­tąd nie wyleci. Jeżeli cza­so­pi­smo znaj­duje się w jed­nej z czte­rech nie­zak­tu­ali­zo­wa­nych list (np. Arche­olo­gia) z roku 2007, to rów­nież z tej listy nie wyleci – bowiem (przy nie­ak­tu­ali­zo­wa­niu ERIH-​a) nie będzie nowej ewa­lu­acji. Cza­so­pi­sma, które zna­la­zły się na liście z 2007 są oce­niane według stanu z lat 2003⁄2004 – i są też tak punk­to­wane. Prze­cież przez dzie­więć lat cza­so­pi­sma mogły pod­nieść poziom lub go zupeł­nie obni­żyć, a według nowych wytycz­nych KEJN-​u i tak będą punk­to­wane według skali: 12,16,20... WIĘCEJ

Brak komentarzy: